Blommenholm vel

E18 forbi Blommenholm

Nytt i saken pr. november 2020 er at fylkesrådet i Viken og Bærum kommune har sagt ja til å stille garanti for sin del til først del av prosjektet som gjelder strekningen Lysaker-Strand og første spadetak er gjort.

Vegvesenet har sendt en veiledning til vellet som er distribuert via e-mail til medlemmene våre.

E18-vestkorridoren Lysaker – Slependen
Bærum Kommune vedtok kommunedelplanen for E18-utbyggingen i juni 2018. Alternativet som ble valgt (alt.4) innebærer tunnel under Høvik og Blommenhom/Sandvika, mens veien vil gå i dagen på Ramstadsletta (se illustrasjon)

E18 i tunnel gir gode betingelser for senterutvikling i Sandvika og ved Høvik. Dette skal ivaretas gjennom egne områdereguleringer. E18-utbyggingen vil medføre vesentlige trafikale endringer og forbedringer i store deler av Bærum. Alle trafikantgrupper vil få forbedret fremkommelighet. Det er beregnet at økt kapasitet i E18-korridoren vil føre til redusert belastning på lokalveinettet og bedre fremkommelighet for buss. En stor ulempe vil være fremkommeligheten i byggeperioden.

Se informasjon om veiprosjektet på Statens Vegvesen

Se informasjon hos Bærum Kommune

Illustrasjon fra Strand sett vestover