Blommenholm vel

Vedtektene

Vellets opprinnelige lover ble vedtatt på konstituerende møte 25. september 1911. Disse vedtekter erstatter de tidligere lover med endringer sist vedtatt på Årsmøtet 10. april 1991 og med endringer vedtatt på årsmøtet 16. april 1997.

§ 1 Vellets formål
Blommenholm vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøter bestemmer.

Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboere og for velområdet, eventuelt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. Det representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrøer områdets og befolkningens interesser.

Vellet gir uttalelser om saker som vedrøer vellet. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidige forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.

Vellet skal dessuten dra omsorg for veistell i den utstrekning kommunen ikke har overtatt disse oppgaver og skal forøvrig bidra til god skikk og orden i velområdet.

§ 2 Område og medlemskap
Vellets virkefelt er i prinsippet begrenset til det området som består av eller er utskilt av Blommenholm hovedgård, gnr. 9 i Bærum. Styret (jfr. § 6) skal sørge for at det foreligger en kartskisse hvor velområdets grenser er inntegnet. Kartskissen skal være tilgjengelig for medlemmene.

Alle myndige beboere samt foreninger og firmaer innenfor velområdet kan være medlem av vellet. Pliktige medlemmer er de huseiere som i henhold til opprinnelig skjøte fra A/S Blommenholm er forpliktet til å stå som medlem, samt huseiere med parseller utskilt fra medlemspliktige eiendommer.

Ektepar betaler kontingent som for ett medlem. Borettslag mv. kan ha kollektivt medlemskap.

§ 3 Kontingent
Den årlige kontingenten fastsettes hvert år av det ordinære årsmøte etter forslag fra styret. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten innen den frist som styret fastsetter.

§ 4 Regnskap og regnskapsår
Vellets regnskapsår følger kalenderåret. Revidert regnskap skal fremlegges for medlemmene hvert år, jfr. § 5.

§ 5 Årsmøter
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år, om mulig innen utløpet av april.

Innkalling til årsmøtet sender styret til alle medlemmene senest 14 dager før årsmøtet sammen med styrets beretning, årsregnskap, innkomne forslag og forslag til dagsorden.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet.

Forslag om saker som et medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende i god tid før innkallingen sendes ut.

Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

På årsmøtet har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Det ordinære årsmøte, som ledes av formannen eller i hans fravær viseformannen, skal behandle følgende saker:

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
b) Styrets beretning
c) Årsregnskap og revisjonsberetning
d) Fastsettelse av kontingent for neste år
e) Andre saker som er nevnt i innkallingen
f) Valg av:
– Formann og fire til fem styremedlemmer, samt to vararepresentanter til styret
– 2 revisorer
– Valgkomité med tre medlemmer
– Vellets eventuelle representanter i styret for Blommenholm Båtforening og fellesorganisasjoner for vellene i Bærum

Formann og styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen, slik at såvidt mulig halvparten trer ut av styret hvert år. Valgkomité, vararepresentanter og revisor velges for ett år av gangen.

Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted.

Valgte tillitsmenn som flytter ut av velområdet, kan bare fungere ut valgperioden.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – vedtektsendringer og vedtak om oppløsning unntatt – treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om en avstemning skal skje skriftlig. Over årsmøtets forhandlinger føres protokoll, som undertegnes av to av årsmøtets valgte medlemmer.

§ 6 Styret
Styret forestår den daglige drift og ledelse av vellet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av et årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig når formann eller viseformann samt minst to av styrets øvrige medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannen eller viseformannens stemme avgjørende.

Formannen innkaller til styremøter. Styremøter kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

Vellet forpliktes av formannen eller ved dennes forfall av viseformannen. Dersom vellet har ansatt egen forretningsfører, kan styret gi denne prokura.

Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomiske forpliktelser for vellet uten etter vedtak på årsmøte.

Styret konstituerer seg selv og velger innen sin midte viseformann, sekretær og eventuelle andre til spesielle oppgaver. Styret oppnevner dessuten de utvalgte eller komitéer som det er behov for.

§ 7 Medlemsmøter
Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.

Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret ved den videre behandling av vedkommende sak.

§ 8 Samarbeid
Vellet må opprettholde en jevn kontakt med kommunale organer og delta på orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og lang sikt.

Saker som forelegges vellet i henhold til de samarbeidsavtaler som er inngått mellom kommunen og vellene, behandles i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp i disse avtalene.

For saker som vedrører flere vel og som er forelagt vellet av Velforbundet eller av kommunen, sendes gjenpart av korrespondanse og/eller utskrift av møteprotokoller til disse til orientering.

Vellet bør samarbeide med nabovellene om saker av felles interesse. Det bør også arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i området og eventuelt koordinere slike aktiviteter.

§ 9 Vedtekstsendringer
Endringer i vedtektene kan bare foretas av et årsmøte. Slike endringer kan bare besluttes med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 25% av medlemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte. Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte. avgitte stemmer når minst 25% av medlemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte. Dette årsmøtet er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte.

§ 10 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av vellet må behandles av to på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 25% av medlemmene er tilstede.

Forslag om sammenslutning med nabovel behandles etter reglene for vedtektsendring i § 9.

Når et forslag om oppløsning skal behandles, skal Bærum Velforbund være varslet om dette og kunne ha en representant tilstede på årsmøtet.

Vellets midler og eiendeler skal ved oppløsning disponeres til beste for velområdet, etter nærmere bestemmelser som treffes med simpelt flertall av det annet årsmøte hvor endelig vedtak om oppløsning er truffet.

Vellets arkiver skal etter oppløsning overlates til Bærum Biliotek for oppbevaring.

Retningslinjer for Blommenholm vels praktisering av de rettigheter som er overført til Blommenholm vel fra A/S Blommenholm ved erklæring av 26. april 1965

Vedtatt på Blommenholm vels årsmøter 14. april 1966 og 10. april 1991

1. De rettigheter som er overført fra A/S Blommenholm til Blommenholm vel ved erklæring av 26. april 1965 forvaltes av styret i Blommenholm vel.

2. Styret skal ved behandlingen av den enkelte sak skape klarhet i servituttforhold for de berørte eiendommer ved blant annet å innhente opplysninger fra eiendommens folium i grunnboken for sorenskriveren i Østre Bærum.

3. Før tillatelse eller samtykke av tingrettslig karakter gis av styret, plikter styret å vurdere forholdet omhyggelig ved blant annet å innhente alle interesserte parters uttalelse samt befaring i marken.

4. Styret kan i enkelte tilfelle gi tillatelse til tomtedeling når reguleringsvesenet gir utskillelsestillatelse og delingen ikke medfører parseller som vil skade størkets karakter eller forøvrig volde naboer urimelig ulempe.

Styret tillatelse gir på det vilkår at styret forbeholder seg retten til å godkjenne de foreliggende tegninger med hensyn til bebyggelse og plassering.

5. Styret bør ved utøvelsen av sin myndighet etter erklæringen av 26. april 1965 forøvrig ha øye for at Blommenholm skal bevare sin karakter av villastrøk med frittliggende boliger.

Merknad
Erklæringen av 26. april 1965 fra A/S Blommenholm til Blommenholm vel har følgende ordlyd:

«A/S Blommenholmm som har frasolgt til villabebyggelse diverse tomter i tiden fra 1904 og fremover, har i sine kjøpekontrakter og/eller skjøter inntatt klausuler av tingrettslig karakter, blant annet en klausul som stipulerer at tomtedeling er avhengig av A/S Blommenholms samtykke.

A/S Blommenholm overdrar hermed de rettigheter som A/S Blommenholm har i henhold til disse klausuler til Blommenholm vel uten vederlag. For fremtiden blir det således Blommenholm vel som skal ta stilling til eventuell deling av tomter.»

Rettighetene omfatter blant annet:
1. Samtykke i tomtedeling
2. Rett til å godkjenne tegninger av bebyggelse og plassering på tomten
3. Ivareta bestemmelsen om at det ikke oppføres våningshus i strid med følgende alminnelige regel i mange skjøter: «Hovedbygningen må ikke være høyere enn 2 fulle etasjer, kvist og tårnparti.»
4. Ivareta bestemmelser om at tomten ikke må benyttes til noen bedrift som medfører støy, lukt eller urenslighet og heller ikke noen landhandleri (handelsted med butikk), bakeri, forlystelsessted, restaurasjon
5. Retten til å lempe på servituttene