Blommenholm vel

E18 forbi Blommenholm

Vellet følger jevnlig opp prosjektarbeidet med bygging av ny E18 og informerer medlemmene når det er behov for det.

Se informasjon om veiprosjektet på Statens Vegvesen

Se informasjon hos Bærum Kommune

Vegvesenet sendte en veiledning til vellet som vi distribuerte via e-mail til medlemmene våre 18.11.20.

E18-vestkorridoren Lysaker – Slependen
Bærum Kommune vedtok kommunedelplanen for E18-utbyggingen i juni 2018. Alternativet som ble valgt (alt.4) innebærer tunnel under Høvik og Blommenhom/Sandvika, mens veien vil gå i dagen på Ramstadsletta (se illustrasjon)

E18 i tunnel gir gode betingelser for senterutvikling i Sandvika og ved Høvik. Dette skal ivaretas gjennom egne områdereguleringer. E18-utbyggingen vil medføre vesentlige trafikale endringer og forbedringer i store deler av Bærum. Alle trafikantgrupper vil få forbedret fremkommelighet. Det er beregnet at økt kapasitet i E18-korridoren vil føre til redusert belastning på lokalveinettet og bedre fremkommelighet for buss. En stor ulempe vil være fremkommeligheten i byggeperioden.

Illustrasjon fra Strand sett vestover