Blommenholm vel

Sandvika sjøfront

Arealer langs sjøfronten vil kunne utvikles til nye formål, når ny E18 i tunnel under Sandvika står ferdig rundt 2030. Kommunen planlegger å fylle ut et område ved Lakseberget med masse. Vellet engasjerer seg i denne saken.

Varsel om utvidet planområde høsten 2019

Kommunen foreslår i september 2019 å etablere en innkjøring fra Blommenholm Båtforening langs sjøen mot Sjøholmen når en eventuell utfylling vil skje. 

Du kan følge hele saken på kommunens nettsider.

Kort oppsummering av saken

Bærum kommune har gjennomført en mulighetsstudie om å utforske og utforme den nye sjøfronten i Sandvika. Planområdet strekker seg fra Kjørbo, Kadettangen og helt ut til Solvikstranda, og inkluderer Lakseberget, Sjøholmen og Henie Onstad kunstsenter. Mulighetsstudiet for sjøfronten har vært gjennomført som et parallelloppdrag – et oppdrag som har handlet om bevaring, landskapsforming, transformering og byutvikling. Kommunen har invitert tre tverrfaglige planleggingsteam til å delta i mulighetsstudien: Rodeo Arkitekter/COWI AS med flere, Norconsult/Bjørbekk og Lindheim AS med flere, og LPO Arkitekter AS/Grindaker AS med flere. Det ble redegjort for saken på årsmøtet i 2018. I tillegg har formannen deltatt på kommunens sluttseminar den 28.november 2018. De tre forslagene finner du på Bærum kommunes nettsider.

Samtidig har Bærum Kommune sendt ut på høring en reguleringsplan for selve utfyllingen. Hensikten med dette planforslaget er å tilrettelegge for utfylling og nytt areal langs Lakseberget, noe som gir grunnlag for utviklingen av området og sjøfronten i Sandvika. Samtidig muliggjør det deponering av overskuddsmasser fra Ringeriksbanen, E18 og Fornebubanen. Anleggsstart for Ringeriksbanen er forventet i 2021, mens forventet byggestart for E18 i tunnel under Sandvika er i 2025.

Vellets beboere langs Lakseberget har i sin høringsuttalelse motsatt seg både selve utfyllingen og den etterfølgende bymessige bebyggelsen. De mener også at etter den store utfyllingen på Kadettangen så må det nå være tid for å bevare det som er igjen av Sandviksbukta og at området langs Lakseberget utvikles som en strandsone når E18 blir lagt i tunnel.

Informasjon fra kommunen i august 2018

Skisse over planområde