Blommenholm vel

Byggesaker som berører vernesonen

Styret i Blommenholm vel har den siste tiden mottatt mange henvendelser fra medlemmene angående ovennevnte. Det gjelder eiendommene 9/860, 9/747 og 9/748.

 I kommuneplanen for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer står det om Gamle Drammensvei:

 ” 6. Gamle Drammensvei fra 1660-tallet er en av Norges første ingeniørkonstruerte veier og et kulturminne av nasjonal betydning. Veien har på flere strekninger bevart karakter og følger i dag stort sett den opprinnelige traseen. Bygningsmiljøet langs veien består av villaer som er representative for bebyggelse fra slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Malmskrivergården som ligger inntil veien, er vedtaksfredet. Veien er regulert til bevaring fra Sandvika til Høvikveien.”

Kulturminner og kulturmiljøer er en ikke-fornybar ressurs. Her vil et kulturmiljø måtte vike for utbyggers interesser.

Det heter i ovennevnte kommuneplan om retningslinjene for kommunens behandling:

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum skal være retningsgivende for all byggesaks- og planbehandling i kommunen.
1. Ved byggetiltak nær et kulturminne / kulturmiljø skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med målsetting å ivareta kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet / kulturmiljøet. Tilstrekkelig avstand til kulturminnet skal vektlegges. Vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart.”

Blommenholm vel ønsker svar fra kommunens administrasjon på hvordan kommunen kontrollerer at på at ovennevnte retningslinjer angående vernesonen blir overholdt av utbygger.

Foto: Christine Munch