Blommenholm vel

Butikk i Blommenholmveien 1 og 2

Både Kiwi og Rema 1000 ønsker å etablere butikk på Blommenholm. De har kjøpt hver sine tomter, henholdsvis Blommenholmveien 1 og 2 (se kartet nedenfor). Det pågår for tiden en prosess i regi av kommunen som antakelig ender opp med at en av dem får etablere butikk. 

Rådmannen valgte i kommunestyret i oktober 2018 å fremme videre planprosess for Blommenholmveien 2. (Kiwi alternativet på tomten nederst mot rundkjøringen). Kommunestyret behandlet ikke saken, men valgte å fremme behandling for dagligvarebutikkene i vårt område som en samlet sak, inklusive COOP’s planer om dagligvarebutikk i Motorpools tidligere lokaler i Sandviksveien.  Denne saken kommer til politisk behandling i kommunestyret over nyttår.

Styret har i sin merknad til planene konkludert med følgende:

«Vi er skeptiske til om det er forsvarlig å regulere disse eiendommene for formål som vil generere på- og avkjørsler tett ved et knutepunkt som allerede på grunn av kombinasjon av ulike trafikanter, topografi, krappe svinger, avstand til rampe for motorveien og rundkjøring er meget uoversiktlig. Skulle det likevel bli vedtatt en utvikling av butikkområde på tomten, ber vi kommunen om å hensynta de trafikale, sikkerhets-, støy- og forurensningsmessige utfordringene beskrevet ovenfor som en slik utbygging vil medføre.»

Du kan følge prosessen i kommunen i deres database for plan- og byggesaksdialog.

Tidligere innlegg på vellets sider:
Oppslag i Budstikka